Polityka prywatności

obowiązująca od 01 kwietnia 2022 r.

I

Firma Asfali sp. zoo z siedzibą w Uziębłyach, działająca w ramach serwisu: www.JoinPoland.pl oraz www.JoinPoland.com oraz udostępnionych tam metod kontaktu, jako administrator, dokładają wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej funkcjonalności, w tym prowadzonego sklepu internetowego.

II

Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

III

W tym dokumencie znajdziesz wszystkie istotne informacje, które opisują w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe oraz Twoje uprawnienia w zakresie udzielania zgody, jej wycofywania, kierowania do nas sprostowań i wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

PODSTAWOWE POJĘCIA W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Administrator –  Asfali Sp. z.o.o z siedzibą w Uziębły 08-107 przy ul. UZIĘBŁY 36, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000900648, NIP 8212672814, REGON 389003304.

Konto –   konto klienta w Stronie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Stronie.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Strony.

Regulamin – Regulamin strony internetowego

RODO –   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Marka JoinPoland – www.JoinPoland.pl i www.JoinPoland.com – w skrócie JonPoland

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Firma Mikołaj Kozłowski jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z funkcjonalności naszej strony internetowej i kontaktu za jej pośrednictwem.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami:

za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem:

https://joinpoland.pl/kontakt

lub pod adresem email: sklep[at]joinpoland.pl

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Naszych Klientów i osób niezalogowanych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie, a więc na różnej podstawie prawnej którą stanowi przede wszystkim RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych:

Założenie Konta – informacje w formularzu sprzedaży

Zakres danych:

W celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia niezbędne nam są dane do jego realizacji. Obejmują one Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres email, nazwę firmy, NIP. Jeśli zażyczysz sobie fakturę VAT, dodatkowo konieczny będzie numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Podstawa prawna.

Podstawę przetwarzania stanowi ich niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kontakt za pomocą strony

Zakres danych:

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej pytania dotyczące naszej działalności, twoje dane będziemy przetwarzać jedynie w celu wynikającym ze wspomnianej korespondencji.  Będzie to więc cel marketingowy i mailingowy, ale sam decydujesz, jakie informacje chcesz uzyskać oraz  o rozpoczęciu kontaktu i jego zakończeniu.

Podstawa prawna.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa a art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

 

Przesłanie nam CV i innych ofert

Zakres danych:

W przypadku skierowania do nas korespondencji zawierającej Twoje dane osobowe (np. CV) w celu przedstawienia kandydatury do pracy lub nawiązania współpracy na innych zasadach niezwłocznie przystąpimy do ich analizy i oceny pod kątem naszego zapotrzebowania, w tym ustalenia czy możemy zaproponować ci ofertę zgodną z oczekiwaniami. Wobec tego skorzystamy z przekazanych nam informacji tylko w zakresie rekrutacji i kontaktu z Tobą, aby przekazać ci naszą decyzję. Jeśli wyrazisz zgodę na powierzenia nam Twoich na wypadek kolejnych rekrutacji, zachowamy je czekając na sposobność do zaproponowania Ci pracy.

Podstawą przetwarzania danych będzie przede wszystkim Twoja zgoda, o której mowa a art. 6 ust 1 lit. a RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zatrudnianiu nowych osób.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych.

W celu dochodzenia roszczeń związanych z dokonaną sprzedażą naszych usług lub produktów będziemy przechowywać dane niezbędne do zabezpieczenia Twoich i naszych interesów. Będą nam potrzebne takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email oraz numer telefonu. Wszystko to pozwoli nam na zachowanie możliwości kontaktu w celu ochrony roszczeń z zawartej umowy oraz prowadzenia procesu wzajemnego dochodzenia praw.

Podstawa prawna.

Stanowi ją nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

CO SIĘ DZIEJE Z TWOIMI DANYMI OSOBOWYMI

W zakresie niezbędnym do realizacji umowy przetwarzamy dane osobowe podane w zamówieniu rozliczając transakcję i weryfikując płatność. Następnie wykonujemy ciążące na nas zobowiązanie – świadczenie usług lub sprzedaż rzeczy. Po ostatnim etapie realizacji umowy dane są archiwizowane dokładnie na okres wymagany przepisami. Po tym czasie dane zostaną zanonimizowane lub usunięte.

Nie przekazujemy Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym w innym celu niż wykonanie i rozliczenie zawartej umowy.

W przypadku kontaktu zainicjowanego przez Ciebie dane wykorzystamy tylko w takim zakresie jaki będzie niezbędny do realizacji właściwego poziomu obsługi oraz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

UDOSTĘPNIANIE TWOCH DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Twoje dane osobowe przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

Firma informatyczna

Wszelkie dane zanim do nas  trafią są przekazywane na serwer zarządzany przez firmę zewnętrzną, która na mocy zawartej z nami umowy prowadzi usługę utrzymania strony i strony. Jednocześnie firma ta zobowiązana jest do zabezpieczenia powierzonych danych i zachowania ich w tajemnicy w sposób zapewniający pełną ochronę.

Podmioty usługowe z zakresu rachunkowości lub prawa

W związku z obowiązkami nałożonymi na nas przez przepisy prawa – ustawę o rachunkowości, przepisy prawa podatkowego oraz m.in. przepisy prawa cywilnego, może zachodzić konieczność przekazania części dokumentów zawierających Twoje dane osobowe podmiotom zajmującym się zawodowo specjalistycznymi usługami rachunkowymi i prawniczymi. Zawarte przez nas umowy oraz wysokie standardy naszych usługodawców gwarantują wysoki standard ochrony Twoich danych i minimalizowanie przetwarzania.

Organy państwa

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, sądy i uprawnione organy administracji skarbowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta, dla celów realizacji zakupionych usług lub produktów oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po wykonaniu transakcji Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacji o wyrażonych zgodach – te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 5 lat od ich wyrażenia dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Dane udzielone w innym celu,  w szczególności dane kontaktowe związane z kierowanymi pytaniami, będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do udzielenia satysfakcjonujących Cię odpowiedzi. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych do celów mailingowych lub marketingowych Twoje dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia podstawy przetwarzania – np. cofnięcia zgody.

TREŚĆ USTALEŃ POMIĘDZY ADMINISTRATORAMI

Firma Mikołaj Kozłowski w ramach powiązań gospodarczych przetwarza dane jako administrator.

Zawarcie porozumienia nie ogranicza Twoich praw, wręcz przeciwnie – porozumienie określa wysokie standardy ochrony i współpracy między administratorami.

TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym. Dodatkowo możesz kierować do nas swoje stanowisko za pomocą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. newsletter).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

 

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z korzystaniem z newslettera, marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności oraz ułatwieniem korzystania z usług, a także badaniem satysfakcji.

Rezygnacja z uczestniczenia w naszej liście mailingowej lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie dla nas bezsporną podstawą zaprzestania komunikacji elektronicznej i innej opartej na wyrażonych zgodach. 

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię transakcji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Czas spełnienia żądań

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

METODY OCHRONY TWOICH DANYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas przesyłania do nas Twoich danych, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby. Dodatkowo wszystkie nasze urządzenia odbiorcze mają wdrożone odpowiednie procedury bezpieczeństwa chroniące przetwarzane dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Stosujemy szyfrowanie dysków, zaufane programy antywirusowe i antymalware. Dostęp do urządzeń odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonych upoważnień i umów przetwarzania, przez osoby do których mamy pełne zaufanie.

PRZYSZŁE ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O takich zdarzeniach –  zmianach lub uzupełnieniach – poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej oraz w bieżącej korespondencji e-mail.

Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

 

Kim jesteśmy

 Adres naszej strony internetowej to: https://www.joinpoland.pl oraz https://www.joinpoland.com

Komentarze

 Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu e-mail (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

 Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będzie można wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu e-mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

 Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

 Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane

 Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.